Klubmodul henter siden
Generalforsamling
GENERALFORSAMLING
 
Det er nu muligt at komme med en tilkendegivelse via siden her, om du deltager i generalforsamlingen. Det er dog ikke et krav.
Hvis du ønsker sandwich ifm generalforsamlingen, skal du dog tilmelde dig så vi kan bestille forplejning. 


Dagsordenen til Borup Løbeklubs generalforsamling torsdag den 11. JUNI kl. 19:00 i HALLEN, fremgår af Borup Idrætsforenings vedtægter og lyder som følger:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.
8. Eventuelt

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem af afdelingen, som ikke er i restance, og som er fyldt 16 år. Bestyrelsesmedlemmer skal dog være fyldt 18 år.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En person kan kun vælges, hvis denne er til stede, eller hvis der foreligger skriftligt samtykke.

Hvis du har nogle forslag til klubben, så send dem gerne til info@boruploebeklub.dk før generalforsamlingen eller læg dem op på Facebook. Men du er også meget velkommen til at dukke op til Generalforsamlingen med forslag.

Afdelingsbestyrelsen består af mindst fire medlemmer (BIFs vedtægter siger 3 men vores egne, supplerende vedtægter siger 4). Bestyrelsens størrelse fastlægges på generalforsamlingen.

Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for en periode af to år.

I lige årstal vælges formanden og eventuelt menige medlemmer af bestyrelsen. I ulige årstal vælges næstformand, kasserer og eventuelt menige medlemmer af bestyrelsen. Hvert år vælges en - to suppleanter til bestyrelsen.

Formand, næstformand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen selv foretager konstituering og arbejdsfordeling i øvrigt.

Har du spørgsmål så spørg gerne enten på Facebook eller ved at sende en mail til info@boruploebeklub.dk Vi kan altid bruge nye bestyrelsesmedlemmer, frivillige, trænere eller ideer, så kom frisk til Generalforsamlingen og vær med til at påvirke, hvordan din Borup Løbeklub skal fungere det næste års tid.

Tilmeldte
10 /210
Tilmeldingsfrist
11.06.2020
Tidspunkt
11.06.2020 kl. 19.00 - 11.06.2020 kl. 21.00
Sted
Hallen
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'